Biblioteka CMSIS pod GCC

Artykuł z serii „Zanim zapomnę to napiszę cokolwiek”, więc proszę o rozbudowanie w miarę możliwości kolejnych podążających według „poradnika”.

Uwaga: w przykładach używam nazw archiwów, plików specyficznych dla serii STM32F103CB mikrokontrolerów STM32, ale postępowanie dla innych powinno być z grubsza analogiczne.

 1. Wyszukujemy na stronach ST archiwum, które po rozpakowaniu da nam katalog o nazwie: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
 2. Tworzymy katalog roboczy - powiedzmy ~/stm32/szablon, w którym tworzymy trzy podkatalogi: src, inc i misc
 3. Katalog src będzie zawierał właściwe definicje funkcji tj. pliki .c i , zaś katalog inc będzie zawierał pliki nagłówkowe. Katalog misc będzie miejscem (póki co) na skrypt linkera.
 4. Szukamy w czeluściach archiwum od ST następujących plików:
  1. core_cm3.c i core_cm3.h (Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport)
  2. stm32f10x.h (Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x)
  3. system_stm32f10x.c i system_stm32f10x.h (Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x)
  4. startup_stm32f10x_md.s (Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/TrueSTUDIO)
 5. Znalezione pliki .c kopiujemy oczywiście do src zaś .h do inc. W pliku .s zmieniamy na .S (duża literka) i również umieszczamy w src.
 6. Szukamy pliku stm32_flash.ld (Project/STM32F10x_StdPeriph_Template/TrueSTUDIO/STM3210B-EVAL) i kopiujemy do misc.
 7. Szukamy pliku stm32f10x_conf.h (Project/STM32F10x_StdPeriph_Template) i kopiujemy do głównego katalogu szablonu (~/stm32/szablon/).
 8. Opcjonalnie dodajemy do odpowiednich katalogów pliki z Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver.
 9. Pobieramy aktualne Makefile z gist'a albo z mirrora:
  TARGET=main
  ADDITIONAL=
  LIBS=src/startup_stm32f10x_md.o src/core_cm3.o src/system_stm32f10x.o
  PERIPH=src/stm32f10x_adc.o src/stm32f10x_bkp.o src/stm32f10x_can.o src/stm32f10x_cec.o src/stm32f10x_crc.o src/stm32f10x_dac.o src/stm32f10x_dbgmcu.o src/stm32f10x_dma.o src/stm32f10x_exti.o src/stm32f10x_flash.o src/stm32f10x_fsmc.o src/stm32f10x_gpio.o src/stm32f10x_i2c.o src/stm32f10x_iwdg.o src/stm32f10x_pwr.o src/stm32f10x_rcc.o src/stm32f10x_rtc.o src/stm32f10x_sdio.o src/stm32f10x_spi.o src/stm32f10x_tim.o src/stm32f10x_usart.o src/stm32f10x_wwdg.o
  OBJS=$(LIBS) $(PERIPH) $(ADDITIONAL) src/$(TARGET).o
  LD_SCRIPT=misc/stm32_flash.ld
  INCPATH=inc/
   
  OPTIMIZE = O2
  TARGET_CPU=cortex-m3
   
  CFLAGS = -$(OPTIMIZE)
  # CFLAGS += -g2
  CFLAGS += -Wall
  CFLAGS += -Wno-unused-result
  CFLAGS += -Wno-write-strings
  #CFLAGS += -Wnoimplicit-function-declaration
  CFLAGS += -std=gnu99
  CFLAGS += -mthumb -mcpu=$(TARGET_CPU)
  CFLAGS += -fno-builtin-printf -Wno-main
  CFLAGS += -I$(INCPATH)
  CFLAGS += -DSTM32F10X_MD
  CFLAGS += -DUSE_STDPERIPH_DRIVER
  CFLAGS += -I`pwd`
   
  # mozliwosc optymalizacji kodu w czasie linkowania
  # to jest genialne, ale wymaga czasami modyfikacji kodu :P
  #
  # - *_Handler also need to be modificatory by "_attribute__((used))".
  # - Lopatologicznie: Funkcje o ktore sie drze na koncu ze ich nie ma
  #  musza byc oznaczone jako uzywane (zeby ich nie wywalal)
  # CFLAGS += -flto
   
  LDFLAGS = $(CFLAGS)
  LDFLAGS += -nodefaultlibs
  LDFLAGS += -nostartfiles
   
  # usuwanie nieuzywanych 
  LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
  CFLAGS += -fdata-sections -ffunction-sections
   
  TOOLCHAIN_PREFIX=arm-none-eabi-
  CC=$(TOOLCHAIN_PREFIX)gcc
  LD=$(TOOLCHAIN_PREFIX)gcc
  OBJCOPY=$(TOOLCHAIN_PREFIX)objcopy
  OBJDUMP=$(TOOLCHAIN_PREFIX)objdump
  SIZE=$(TOOLCHAIN_PREFIX)size
   
  all: $(TARGET).elf $(TARGET).bin $(TARGET).hex listing stats
   
  %.o: %.c
  	$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
   
  %.o: %.s
  	$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
   
  $(TARGET).elf: $(OBJS) $(STARTUP)
  	$(LD) $(LDFLAGS) -T$(LD_SCRIPT) $^ -o $@
   
  %.hex: %.elf
  	$(OBJCOPY) -O ihex $< $@
   
  %.bin: %.elf
  	$(OBJCOPY) -O binary $< $@
   
  stats: $(TARGET).elf
  	$(SIZE)	--format=berkeley $(TARGET).elf
   
  listing: $(TARGET).elf
  	$(OBJDUMP) -h -S $(TARGET).elf > $(TARGET).lst
   
  dump: $(TARGET).elf
  	$(OBJDUMP) -d -S $<
   
  dump_all: $(TARGET).elf
  	$(OBJDUMP) -D $<
   
  debugserver:
  	openocd -f /usr/share/openocd/scripts/interface/stlink-v2.cfg -f /usr/share/openocd/scripts/target/stm32f1x_stlink.cfg 
   
  debug: $(TARGET).elf
  	(echo "target remote localhost:3333"; cat) | arm-none-eabi-gdb $(TARGET).elf
   
  clean:
  	rm -f $(OBJS) $(STARTUP) $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET).bin $(TARGET).lst
 10. Tworzymy plik main.c z szablonem:
  #include <stdint.h>
  #include "stm32f10x.h"
   
  volatile uint32_t msTicks = 0;
   
  void SysTick_Handler(void) {
  	msTicks++;
  }
   
  void delay_ms(uint32_t ms) {
  	uint32_t now = msTicks;
  	while ((msTicks-now) < ms){}
  }
   
  int main(void) {
  	SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
   
  	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
  	GPIOB->CRL = 0x1111;
   
  	while (1) {
  		GPIOB->ODR |= 0xFFFF;
  		delay_ms(100);
  		GPIOB->ODR &= ~0xFFFF;
  		delay_ms(100);
  	}
  }

I… właściwie mamy gotowe środowisko. Polecam dostosować plik _conf.h do swojej konkretnej aplikacji, jak również plik Makefile. Może się okazać również, że potrzeba delikatnie zmodyfikować pliki dostarczone przez ST (skrypt startowy zawiera odwołanie do __libc_init_array (osobiście wykomentowałem), funkcje uint32_t __STREXB(uint8_t value, uint8_t *addr), uint32_t __STREXH(uint16_t value, uint16_t *addr), uint32_t __STREXW(uint32_t value, uint32_t *addr) zawierają kod asemblera z niepoprawną (przynajmniej dla GCC składnią) - należy wyedytować zgodnie z sugestią na dole z tego artykułu i prawdopodobnie jeszcze kilka mniejszych problemów o których zdążyłem zapomnieć/rozwiązać w Makefile).

Przypominam, że znaki handlowe takie jak ARM, CMSIS, ST, STM i STM32 należą do odpowiednich instytucji i używam ich jedynie w celach edukacyjnych.

Życzę miłej zabawy tymi mocarnymi klockami, zapraszam do rozwijania tego poradnika, jak również zapełniania całego namespace /poradniki/stm32 ;)